Элсэн чулуу үйлдвэрлэлийн дотоод удирдлагын санхүүгийн систем